Bakgrund

Ekbacken-Enhagen Bredband Samfällighetsförenings uppgift är att äga och förvalta ett bredbandsnät i villaområdet Ekbacken/Enhagen i Västerås

I villaområdet Ekbacken/Enhagen finns totalt 437 fastigheter.

Samtliga fastigheter tillhör sedan lång tid tillbaka Fullerö samfällighetsförening.

Medlemmarna i Fullerö samfällighets-förening äger och förvaltar gemensamt de grönområden, vägar, badplatser, marinor och den VA-anläggning som finns inom villaområdet Ekbacken-Enhagen.

Då inte alla (294 de totalt 437) fastighetsägarna inledningsvis var positiva till att anordna och bekosta ett fibernät för bredbandskommunikationerna inom villaområdet måste en ny samfällighetsförening, Ekbacken –Enhagen bredband samfällighetsförening, bildas för att, etablera, äga och förvalta bredbandsnätet.

Utbyggnad av nätet påbörjades under våren 2005 och var slutförd 15/12 2005.

Mål, syfte och uppgifter

Föreningens övergripande mål är att samtliga 437 fastigheterna ansluts till bredbandsnätet

Inledningsvis var föreningens uppgift att etablera fibernätet (områdesnät) samt att teckna avtal med Fibra Stadsnät så att föreningsmedlemmarna skulle få tillgång till de bredbandstjänster som tillhandahålls via stadsnätet i Västerås.

Nu är samfällighetsföreningens huvud-uppgift att äga, utveckla och förvalta områdesnätet och dess anslutning till stadsnätet i Västerås.

Föreningens styrelse ansvarar för att genomföra alla de åtgärder som krävs för att uppnå en bra och kostnadseffektiv förvaltning av samfällighetens tillgångar.

För service och underhåll av områdesnätet har samfälligheten upphandlat och tecknat avtal med en extern entreprenör. Priser och tjänster finns löpande att tillgå via Fibras hemsida: www.fibra.se

Tekniska och fysiska åtgärder

 När en ny fastighet skall anslutas till bredbandsnätet måste följande åtgärder vidtas:

* En ny fiberkabel inkl. kabelskydd förläggs mellan fastigheten och närmaste spridningspunkt i befintligt bredbandsnät.

* En installation och driftsättning av en fiber/mediakonverterare (CPS) i fastigheten.

*  En anslutning och driftsättning av fastighetens CPS till Stadsnätet i Västerås.

Kostnadsöversikt för att upptas som ny medlem

En inträdesavgift (”köp av andel” i samfällighetsföreningen).

Kostnadstäckning för grävning, förläggning av fiberkabel, tekniska installationer och driftsättning.

Ersättning till samfälligheten för administrativa åtgärder.

En avgift till Lantmäterimyndigheten i Västerås kommun för att skrivas in som delägare i samfällighetsföreningen.

Samfällighetsföreningen lämnar en preliminär kostnadskalkyl i samband med en förfrågan om medlemskap.