Faktauppgifter

Ekbacken-Enhgen Bredband Samfällighetsförenings nätlängd

Fibernätet: Vårt områdesnät omfattar c:a 11.000m fiberkabel och är utformat som ett stjärnformat nät med nio decentraliserade spridningspunkter. Totalt är nätet indelat i tio områden.

Extern Anslutning: Vårt områdesnät är anslutet till det öppna stadsnätet i Västerås som ägs och förvaltas av Fibra Stadsnät.

Med öppet stadsnät menas att fastighetsägaren fritt kan välja bredbandstjänster från flera konkurrerande leverantörer som har tillstånd att leverera tjänster i stadsnätet.

Förtroendevalda: Samfällighetens styrelse består av fyra ordinarie funktionärer och två suppleanter som årligen väljs på samfällighetens ordinarie årsstämma.

För att revidera samfällighetens verksamhet utser årsstämman varje år två ordinarie revisorer och två suppleanter.

Två av revisorerna är auktoriserade och arbetar normalt vid någon revisionsfirma i Västerås.

Kabelvisning

Föreningen ska länka till kabelvisning

Samfällighetsföreningen tillhandahåller en kostnadsfri markering av bredbandsnätet (KABELVISNING/ LEDNINGSVISNING) inför planerade markarbeten.

För att markeringen med säkerhet skall kunna vara utförd vid önskat tillfälle måste anmälan ske minst 10 dagar före önskad start av markarbetet.

Den praktiska åtgärden att utföra själva markeringen (KABELVISNING/ LEDNINGSVISNING) har bredbandsföreningen upphandlat av Mälarenergi Stadsnät AB numera Fibra, därav skall anmälan alltid ske till Mälarenergi AB.

  • För markering av VA-nätet skall Fullerö Samfällighetsförening kontaktas.
  • För markering av el-nätet skall Mälarenergi kontaktas.
  • För markering av områdets telenät kontakta Telia.

Vid akuta behov av kabel/ledningsvisning skall bredbansföreningens styrelse kontaktas.